Handan goşa gök berkidiji

Hex flanes kellesi özbaşdak buraw nurbady

Hex flanes kellesi özbaşdak buraw nurbady

Goýmalar:


 • Material:Gatylaşdyrylan C1022A.
 • Standart:ISO15480, DIN7504.
 • Baş görnüşi:hex ýuwujy kellesi, alty flanes kellesi
 • Jemleýji:ak / sary / gök sink örtülen, gyzgyn galvanizli, gara oksidlenen.
 • Diametri:3.5mm-6.3mm
 • Uzynlyk:13mm-200mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  “Handan Double Blue Fastener” -iň “Hex aFlange” kellesi öz-özünden buraw nurbatlary poslama garşy we dürli ululykda we materiallarda gelýär.
  Ululygyna baglylykda, alty sany öz-özüni burawlaýan nurbatlaryň ulanylyşy üýtgäp biler - kiçi nurbatlar inçe ölçegli metallary berkitmek we metallary oduna berkitmek ýaly programmalarda ulanylýar.Has uly nurbatlar gaty metallaryň üsti bilen öz-özüni burawlamagy talap edýän üçekde we beýleki pudaklarda ulanylýar.Nurbatlarymyz poslamaýan polatdan, garyndy polatdan, uglerod polatdan we poslamagyň öňüni alýan beýleki materiallardan gelýär.Alty kelleli öz-özünden buraw nurbatlary gaty gaty materiallarda ulanylsa, synag çukury burawlandan soň ulanmak maslahat berilýär.
  Nurbatlarymyz gaty materiallara berkidilmegini talap edýän programmalar üçin gaty gaty we ýylylyk bilen işlenýär.Has pes gurnama momenti bilen, bu nurbatlardaky sapaklar burawdan basmaga çalt geçmäge mümkinçilik berýär.Netijeli aralaşmak üçin materialyň içinde iň azyndan üç sapagyň bardygyna göz ýetiriň.

  Hex kelleli buraw nurbadyny ulanmak

  Dam örtükli nurbatlar üçek görnüşli goşundylar üçin ýörite döredildi.Dürli önümler we ýokary hilli önümler bilen üçek nurbatlarymyz dürli görnüşli üçek gurluşlaryny berkitmek üçin iň oňat çözgüt bilen üpjün eder.
  Köplenç metal, plastmassa we süýümli aýna üçek örtüklerini metal ýa-da agaç gurluşlaryna berkitmek üçin ulanylýar: demir gurluşlar üçin buraw nokatlary we agaç gurluşlary üçin ýiti nokatlar bolan üçek nurbatlary.
  Üsti örtülen üçek listlerini berkitmek üçin amatly.

  Önüm gurmak

  Taslama üçin degişli nurbat ölçegini we uzynlygyny saýlaň.
  Nurbatyň salynjak ýerini belläň.
  Nurbatlary oduna sürtmek üçin tok guralyny ýa-da otwýortkany ulanyň, ony göni saklaň we agajyň ýüzüne ýuwuň.
  Zerur bolsa, nurbadyň kellesini agajyň aşagyna salyň we deşigi tekiz gutarmak üçin agaç doldurgyç bilen dolduryň.

  Beýleki degişli mazmun

  Agaç nurbatlary ulanylýan agaç görnüşine görä saýlanmalydyr, sebäbi käbir agaçlar dürli sapak nagyşlaryny ýa-da nurbat materiallaryny talap edýär.
  Öň burawlamak gaty agaçlar üçin ýa-da bölünmeginiň öňüni almak üçin agaç gyrasyna ýakyn işlän mahaly zerur bolup biler.
  Agaç nurbatlary gaty gysmaly, ýöne gaty gysmaly däl, sebäbi bu agajyň ýarylmagyna ýa-da ýarylmagyna sebäp bolup biler.
  Agaç nurbady aýrylanda, kelläniň kesilmeginiň öňüni almak üçin nurbat kellesine laýyk gelýän otwýortka ulanmak möhümdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk