Handan goşa gök berkidiji

Uglerod polat alty kellesi DIN571 Agaç nurbat

Uglerod polat alty kellesi DIN571 Agaç nurbat

Goýmalar:


 • Ölçeg DIN:M6 M8 M10 M12
 • ANSI:1/2 1/4 3/8 5/16
 • Faceerüsti bejermek:WZP HDG
 • Material:Uglerod polat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  Bu agaç üçin gaty berk dyrnak bolup, agaçda gaty berk ornaşar.Agaç çüýremedik bolsa, ony çykarmak mümkin däl, zor bilen çykarylsa-da, ýakyn agaç çykar.Moreene bir bellemeli zat, agaç nurbatlary otwýortka bilen nurbat etmeli.Çeňňek bilen kakmaň, töwerekdäki agaja zeper ýetirer.

  Agaç nurbatlaryň artykmaçlygy, birleşdirmek ukybynyň dyrnakdan has güýçli bolmagy we agaç ýüzüne zyýan bermeýän we ulanmak üçin has amatly bolan aýyryp we çalşyp bolýar.

  Agaç nurbatlar agaç materiallar bilen ulanmak üçin niýetlenen berkidijiniň bir görnüşidir.Adatça, oduna aňsatlyk bilen sürülmegine mümkinçilik berýän, ujy ujy bilen örtülen, ýüplükli şaha bar.Agaç nurbatlar tekiz kelle, tegelek kelle we hasap kellesi ýaly dürli ululykda we stilde gelýär.

  Agaç nurbatlarynyň iň meşhur görnüşi, Phillips kellesi otwýortkasy bilen aňsatlyk bilen sürmäge mümkinçilik berýän kelläniň ýokarsynda haç şekilli indentasiýa bolan Phillips baş agaç nurbatydyr.Beýleki agaç nurbat görnüşlerine inedördül disk, torx sürüjisi we oturdylan disk girýär.

  Agaç nurbatlar köplenç gurluşykda, mebel ýasamakda we DIY taslamalarynda ulanylýar.Güýçli, ygtybarly saklaýarlar we ulanylýan agaja gabat gelmek üçin dürli görnüşde bar.Agaç nurbady saýlanyňyzda, laýyk we amatly saklaýyş güýjüni üpjün etmek üçin uzynlyk, diametr we sapak sanlary ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.

  Tehniki maglumatlar

  önüm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk