Handan goşa gök berkidiji

Uglerod polat ak sink labyrda damja

Uglerod polat ak sink labyrda damja

Goýmalar:


 • Material:Uglerod polat
 • Faceerüsti bejermek:WZP YZP
 • ANSI:1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16
 • Ölçeg DIN:M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  Gurmak aňsat, poslamak aňsat däl, oňat giňeliş we giňeliş öndürijiligi, uly uç meýdany we ýokary çekiş güýji.

  Gämi düşüriň

  Gurmak aňsat, poslamak aňsat däl, oňat giňeliş we giňeliş öndürijiligi, uly uç meýdany we ýokary çekiş güýji.

  Tehniki maglumatlar

  Ölçegi

  Loadük çek

  Sapak

  Buraw deşigi

  Uzynlyk

  1000 sany / kg

  M6

  980

  6

  8mm

  25mm

  5.7

  M8

  1350

  8

  10mm

  30mm

  10

  M10

  1950

  10

  12mm

  40mm

  20

  M12

  2900

  12

  16mm

  50mm

  50

  M14

  --

  14

  18mm

  55mm

  64

  M16

  4850

  16

  20mm

  65mm

  93

  M20

  5900

  20

  25mm

  80mm

  200

  Önümiň beýany

  Gämi duralgasy beton ýa-da beýleki gaty, gaty materiallarda ulanmak üçin niýetlenen berkidijiniň bir görnüşidir.Ol konus şekilli ujy we betonda öňünden burawlanan deşige gabat gelýän ýeňli polat çybykdan ybarat.Bolt ýeňe gysylanda, labyryň konus şekilli ujy giňelýär we ýeňi ýerinde gulplaýar, dürli zatlary dakmak üçin ygtybarly labyr nokadyny döredýär.

  Önüm aýratynlyklary

  Güýç we çydamlylyk üçin ýokary hilli polatdan ýasalan.
  Poslama garşylyk üçin galvanizli pellehana.
  Dürli programmalary ýerleşdirmek üçin dürli uzynlyklarda we sapak ululyklarynda bar.
  Easyeňil gurnamak we iň ýokary saklaýyş güýji üçin konus şekilli maslahat.
  Dogry gurnamak üçin sazlaýjy gural bilen ulanmak üçin niýetlenendir.

  Önümiň peýdalary

  Gaty, gaty materiallarda güýçli we ygtybarly labyr nokadyny üpjün edýär.
  Gerekli gurallar bilen gurmak aňsat.
  Uzak dowam edýän ýerine ýetiriş üçin poslama garşy.
  Gurluşyk, elektrik, suw geçiriji we başgalar ýaly dürli programmalarda ulanylyp bilner.
  Gämi nokadyna berkidilen zatlary aňsat aýyrmaga we çalyşmaga mümkinçilik berýär.

  Önüm programmalary

  Beton diwarlara ýa-da pollara elektrik geçirijisini, turbalary we gurallary berkitmek.
  Betonda tutawaçlary, garawullary we howpsuzlyk päsgelçiliklerini oturtmak.
  Beton esaslara enjamlar we enjamlar gurmak.
  Tekstleri, ammarlary we beýleki enjamlary beton pollara ýa-da diwarlara berkitmek.

  Önüm gurmak

  Gämi duralgasynda degişli ölçegdäki deşik burawlaň.
  Zir-zibili aýyrmak üçin deşigi arassalaň.
  Lageriň betonyň ýüzüne ýuwulýandygyna göz ýetiriň.
  Çeňňegi ýuwaşlyk bilen basyp, labyry ýerinde goýmak üçin sazlaýjy guraly ulanyň.
  Boltlary labyryň içine ýapyň we gerekli momente berkidiň.

  Beýleki degişli mazmun

  Arzaňyz üçin elmydama degişli ululygy we “Drop In Anchor” görnüşini ulanyň.
  Betonyň agramyny ýa-da ýüklenýän ýüküni goldamak üçin ýeterlik güýje eýe bolandygyna göz ýetiriň.
  Bolt üçin ulanylýan tork talaplaryny barlaň we dogry gurnamagy üpjün etmek üçin tork wilkasyny ulanyň.
  Beton we güýç gurallary bilen işleýän wagtyňyz ähli howpsuzlyk görkezmelerine eýeriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk