Handan goşa gök berkidiji

Habarlar

Habarlar

 • Öz-özüňe degýän nurbatlaryň dürli görnüşlerini girizmek

  Öz-özüňe degmek üçin nurbat, metal materiallary we plitalary birikdirmek üçin ulanylýan nurbatdyr.Öz-özüne degmek üçin nurbat, diwar tagtasyna öz-özüni kakmak üçin nurbat, öz-özüne degmek üçin nurbat, pan kellesi we altyburç kelleli öz-özüni urmak nurbaty we ş.m. ýaly köp görnüşi bar.Indiki, gysgaça aýdarys ...
  Koprak oka
 • Buraw nurbatlaryny kakmak nurbatlaryndan nädip tapawutlandyrmaly?Bu nokatlary ýadyňyzda saklaň!

  1 、 Klassifikasiýa: Buraw nurbady agaç nurbatyň bir görnüşi we öz-özüni kakýan nurbat öz-özüni gulplamak üçin nurbatdyr.Berkidilen sapak buraw guýrugy dyrnagy 2 head Kelläniň görnüşlerini tapawutlandyryň: Buraw guýrugynyň nurbat kellesiniň görnüşleri: altyburçly kellesi, altyburç flanes kellesi, hasaplaýyş kellesi, pan pan h ...
  Koprak oka
 • Hasap kellesini kakmak nurbatlaryny nädip ulanmaly?Howpsuzlyk çäreleri näme?

  Adatça, öz-özüne degýän nurbatlar gurlansoň, bölekleriň daşky görnüşi tekiz we hiç hili çişme bolmaz.Gaty berk bölekleri inçe we galyň böleklere bölünýär.Galyňlyk bölekleriň galyňlygy bilen hasaplaýjynyň galyňlygynyň arasyndaky deňeşdirmäni aňladýar ...
  Koprak oka
 • Agaç nurbat

  Agaç nurbat

  Agaç nurbatlaryň metaldan ýa-da maşyn nurbatlaryndan has berk çukury bar we köplenç okalmadyk çeňňek bar.Saparsyz çeňňek, ýokarky agaç bölejiklerini sapaklara tutman, aşaky böleklere çekmäge mümkinçilik berýär.
  Koprak oka
 • Polatdan ýasalan buraw polat polat

  Polatdan ýasalan buraw polat polat

  HWH nurbatlary has giň meýdana paýlamak üçin ýuwujy enjam bar.Bu agyr nurbat polatdan polat üçin amatlydyr.
  Koprak oka
 • Gämi duralgasy

  Gämi duralgasy

  Gämi duralgasy 4 bölekden ybarat: alty klip, DIN 125A tekiz ýuwujy, DIN934 hoz we bolt Bu ulanylar: tebigy daş, metal gurluşlar, metal profiller, aşaky plastinka, goldaw plastinkasy, ýaý, demir, penjire, perde diwary, maşyn , şöhle, şöhle goldawy we ş.m.… Parametr: Elektroplate> 5MM / Hot dip> ...
  Koprak oka

bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
bize garşy çyk