Handan goşa gök berkidiji

Gödek sapak guradyjy nurbat

Gödek sapak guradyjy nurbat

Goýmalar:


 • Material:C1022 bolmaly material, hasam gyzdyrmak / gatylaşdyrmak üçin polat, taýýar nurbatlar.
 • Baş görnüşi:Bugle kellesi / Countersunk kellesi
 • Jemleýji:Gara / çal fosfat, sary sink örtülen, gök sink örtükli we başgalar
 • Sapagyň görnüşi:Gödek ýa-da nepis
 • Sürüji:Philips
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Guradyjy nurbatlar, guradyjy gaplaryň diwar böleklerine ýa-da potolok birikmelerine doly ýa-da bölekleýin berkitmek üçin adaty berkidiji boldy.Guradyjy nurbatlaryň uzynlygy we ölçeýjileri, sapak görnüşleri, kelleleri, nokatlary we düzümi ilki düşnüksiz bolup biler.Homeöne özüňiz etmeli jaýy gowulaşdyrmak ugrunda, bu giň saýlawlar, öý eýeleriniň köpüsiniň duş gelýän çäkli görnüşlerinde işleýän birnäçe gowy kesgitlenen saýlamalara çenli azalýar.Guradyjy nurbatlaryň diňe üç esasy aýratynlygynda gowy tutawaç bolsa, guradyjy nurbatlaryň uzynlygyna, ölçeýjisine we sapagyna kömek eder.

  Guradyjy nurbatlaryň ulanylyşy

  Guradyjy nurbatlar, guradyjy enjamy esasy materiallara berkitmegiň iň oňat usulydyr.Önümleriň köp görnüşi we ýokary hilli bolmagy bilen, guradyjy nurbatlarymyz size dürli guradyjy gurluşlar üçin ajaýyp çözgüt hödürleýär.

  Gurnama nurbatlaryň ädimleri

  1. Dogry nurbatlary we dogry hereketlendiriji berkidijileri saýlasaňyz, guradyjy nurbatlary ulanmak aňsat.
  2. Guradyjy nurbatlaryň degişli ululygyny saýlaň.Nurbatyň uzynlygynyň guradyjy guralyň galyňlygyndan azyndan 10 mm köpdügine göz ýetiriň.
  3. Çybyklaryň nirededigini belläň, guradyjy paneli gerekli ýere galdyryň.Nurbatlaryň guradyjynyň gyrasyna 6.5 mm-den az däldigine göz ýetiriň.
  4. Nurbat ýaragyny dogry çuňluk üçin sazlaň we ýygnanan guradyjy nurbatlary goýuň.
  5. Guradyjy enjamy berk ýapyň we nurbatlary guradyjy gurallara we esasy materiallara nurbatlaň.
  6. Çeňňekleri sypdyran nurbatlary aýryň.

  Drywall nurbat terminologiýasy we aýratynlyklary

  Bugle kellesi:Bugle kellesi, nurbat kellesiniň konus görnüşine meňzeýär.Bu şekil, daşky kagyz gatlagyndan ýyrtylman, nurbadyň ýerinde galmagyna kömek edýär.
  Kesgitli nokat:Käbir guradyjy nurbatlar ýiti nokadynyň bardygyny görkezýär.Nokat, nurbady guradyjy kagyzyň içine sokmagy we nurbady işe girizmegi aňsatlaşdyrýar.
  Buraw sürüjisi:Guradyjy nurbatlaryň köpüsi üçin, adatça # 2 Phillips kellesi buraw-sürüjini ulanarsyňyz.Gurluşyk nurbatlarynyň köpüsi Torx, kwadrat ýa-da Phillipsden başga kelleleri kabul edip başlasa-da, guradyjy nurbatlaryň köpüsi henizem Phillipsiň kellesini ulanýar.
  Örtükler:Gara guradyjy nurbatlar poslama garşy durmak üçin fosfat örtügine eýe.Guradyjy nurbatyň başga bir görnüşi, olary hasam poslama çydamly inçe winil örtügi bar.Mundan başga-da, çekmek has aňsat, sebäbi çeňňekler süýşýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk