Handan goşa gök berkidiji

Uglerod polat ak sink zynjyr labyry

Uglerod polat ak sink zynjyr labyry

Goýmalar:


 • Ölçeg DIN:M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24
 • ANSI:1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16 1 ”
 • Faceerüsti bejermek:WZP YZP HDG
 • Material:Uglerod polat
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlyklary

  Bu önümiň has uzyn sapaklary bar we gurmak has aňsat.Köplenç agyr enjamlarda ulanylýar.

  Ygtybarly we ullakan berkidiji güýç almak üçin, gekoda berkidilen gysgyç halkasynyň doly giňelmegini üpjün etmeli.Giňeldiş gysgyjy hasadan ýykylmaly däldir ýa-da deşikde burulmaly ýa-da deformasiýa edilmeli däldir.

  Kalibrlenen dartyş güýji bahalarynyň hemmesi 260 ~ 300kgs / cm2 sement güýji şertlerinde synagdan geçirilýär we howpsuzlyk ýüküniň iň ýokary bahasy kalibrlenen bahanyň 25% -inden geçmeli däldir.

  Programma meýdany

  Beton we dykyz tebigy daş, metal gurluşlar, metal profiller, pol plitalary, diregler, ýaýlar, demir ýollar, penjireler, perde diwarlary, maşynlar, şöhleler, şöhleler, ýaýlar we ş.m.

  Tehniki maglumatlar

  önüm

  Önüm aýratynlyklary

  “Heavy Duty Wedge Anchor” siziň beton we gurluşyk taslamalaryňyz üçin ajaýyp çözgütdir.Güýçli we çydamly dizaýny bilen, taslamaňyzyň ygtybarly ýerde galjakdygyna ynanyp bilersiňiz.10 sany labyrdan ybarat paket, kiçijik bir taslamada ýa-da has uly taslamada işleýän bolsaňyz, zerurlyklaryňyza ýeterlik üpjün edýär.

  Kirli labyrymyz ýokary hilli polatdan ýasalan, iň kyn şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir.Özboluşly pürs görnüşi, taslamaňyzyň dowam etdirilmegini üpjün edip, süýşmez ýaly berk tutmagy üpjün edýär.Gämi, şeýle hem taslamaňyzy labyr bilen dakmagy aňsatlaşdyrýan sapakly taýajyk bilen üpjün edýär.

  Gurmak aňsat we çalt, ýörite gurallar gerek däl.Betonda ýa-da halyda deşik burawlaň, labyry salyň we hozy berkidiň.Soňra taslamaňyzy sapakly taýajyk bilen birikdirip bilersiňiz.

  “Heavy Duty Wedge Anchor”, desgalary, tekjeleri we enjamlary beton we örme ýüzlerine dakmak ýaly köp sanly taslama üçin amatly.Güýji we çydamlylygy ony içerde we daşarda ulanmak üçin ideal edýär.

  Gysgaça aýtsak, “Heavy Duty Wedge Anchor” siziň anyk we gurluşyk taslamalaryňyz üçin ygtybarly we güýçli çözgütdir.10 sany labyrdan ybarat paket bilen, taslamaňyzy aňsatlyk bilen tamamlamaga ýeterlikdigiňize ynanyp bilersiňiz.Şu gün synap görüň we ygtybarly gämi duralgasy bilen gelýän howpsuzlygy we rahatlygy başdan geçiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  bilen habarlaşyň iň gowy sitata almak üçin

  Altyburç şekilli, kesmek, ýüplüklemek, karburizlemek, sink bilen örtülen, kir ýuwýan maşyn, paket we beýleki amallarda iň ýokary derejeli içerki tehnolog, her bir baglanyşyk kämillige we iň gowusyna çalyşýar.
  bize garşy çyk